Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2011 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2011

124028
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
39956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
57722
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
00771
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
64082
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
61113
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
38728
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
26054
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
94392
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
51611
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
12232
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
83962
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
241927
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
65257
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
29995
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
76630
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
41841
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
41742
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
56666
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
26844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
25831
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
37842
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
35009
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
305424
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
61827
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
61085
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
43819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
55164
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
24644
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
45174
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
62326
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
05527
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
21001
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
50005
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
453882
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
69186
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
68505
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
55471
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
80053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
57056
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
07580
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
16584
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
01365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
66501
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
99560
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
561942
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
93891
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
24633
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
21494
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
30710
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
15167
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
85608
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
07463
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
26053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
65012
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
31486
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
635003
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
15526
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
30065
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
76460
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
64832
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
93442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
52458
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
23415
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
87497
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
56528
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
32504
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
24045
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
799307
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
43758
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
43977
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
26570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
08030
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
43838
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
87962
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
78663
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
55485
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
48236
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
63169
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
22005
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
800865
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
67723
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
15941
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
82033
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
08493
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
47421
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
16303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
49053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
54446
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
69236
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
27467
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
01256
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
951294
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
79899
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
09502
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
18970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
69349
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
24268
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
29252
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
72803
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
38335
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
54589
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
02862
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
21119
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
1007641
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
59300
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
25665
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
18520
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
30069
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
89705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
12572
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
38959
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
07959
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
16882
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
64556
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
82470
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
1134785
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
54557
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
09485
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
73964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
78309
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
55062
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
64206
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
11013
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
80285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
72636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
46346
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
60324
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
1209925
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
09850
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
29191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
29261
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
59701
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
94652
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
09719
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
73231
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
35221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
00917
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
83004
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
95304
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
1316322
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
98026
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
67827
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
61495
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
95713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
75894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
05730
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
51066
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
56462
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
63834
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
69843
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
02023
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
1463970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
78923
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
23749
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
82680
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
47224
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
91651
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
14996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
32343
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
48722
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
00175
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
79218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
88602
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
1577030
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
81838
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
65398
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
29442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
22817
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
21544
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
55290
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
94022
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
18659
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
88803
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
61503
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
88208
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
1601543
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
53305
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
24339
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
81055
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
07634
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
01641
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
83777
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
26949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
21205
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
93522
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
62554
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
83127
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
1752688
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
16076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
32685
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
76870
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
21975
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
86954
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
73429
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
24396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
38972
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
02856
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
74716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
51370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
1857235
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
71683
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
31257
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
13729
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
29621
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
31868
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
09265
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
51373
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
02959
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
70196
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
02023
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
81892
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
1948117
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
90670
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
71822
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
58731
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
14560
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
04168
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
78259
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
65912
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
95219
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
29760
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
83255
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
98682
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
2002685
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
75599
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
82939
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
05691
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
42696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
19936
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
31900
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
32193
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
71463
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
21505
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
22704
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
85495
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
2159090
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
61338
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
11722
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
54966
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
78256
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
54108
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
10103
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
86173
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
04644
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
18903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
92397
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
70139
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
2273445
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
54198
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
70406
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
59436
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
81356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
58700
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
93618
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
15034
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
67072
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
37172
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
27625
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
74123
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
2373957
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
54923
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
19737
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
63208
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
52980
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
23400
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
35070
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
27548
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
27664
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
05468
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
12753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
29377
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
2469613
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
26002
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
05436
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
95442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
29698
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
35738
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
59635
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
59425
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
92365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
67989
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
77887
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
18527
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
2533590
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
92401
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
54393
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
65188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
84144
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
60579
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
19804
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
56074
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
30803
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
12660
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
65880
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
63513
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
2646566
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
25866
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
13319
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
16142
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
76823
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
00135
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
60018
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
78588
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
76474
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
49044
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
12409
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
56788
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
2783971
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
06517
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
46549
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
12856
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
49870
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
05473
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
53567
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
71491
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
59586
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
33511
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
74832
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
34207
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
2864051
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
48688
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
41718
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
78237
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
11595
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
51231
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
97647
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
09822
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
57617
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
35536
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
11334
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
74125
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
2920589
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
96797
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
60991
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
54914
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
05378
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
85288
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
41470
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
17425
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
19751
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
93574
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
34404
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
3014506
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
82073
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
86883
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
04594
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
55127
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
72414
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
07051
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
93960
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
78170
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
01057
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
38407
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
3105598
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
16749
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
25166
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
41960
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
20433
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
10064
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
94078
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2011

Bộ sốSố lượt về
70
11 lần
03
8 lần
22
8 lần
56
8 lần
05
7 lần
Bộ sốSố lượt về
23
7 lần
27
7 lần
36
7 lần
42
7 lần
60
7 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2011

  • 40: 0 lần
  • 81: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2011

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 45 lần Đuôi 0: 36 lần Tổng 0: 35 lần
Đầu 1: 28 lần Đuôi 1: 30 lần Tổng 1: 34 lần
Đầu 2: 42 lần Đuôi 2: 40 lần Tổng 2: 27 lần
Đầu 3: 38 lần Đuôi 3: 42 lần Tổng 3: 39 lần
Đầu 4: 31 lần Đuôi 4: 37 lần Tổng 4: 42 lần
Đầu 5: 36 lần Đuôi 5: 40 lần Tổng 5: 33 lần
Đầu 6: 41 lần Đuôi 6: 38 lần Tổng 6: 38 lần
Đầu 7: 35 lần Đuôi 7: 33 lần Tổng 7: 37 lần
Đầu 8: 31 lần Đuôi 8: 34 lần Tổng 8: 40 lần
Đầu 9: 34 lần Đuôi 9: 31 lần Tổng 9: 36 lần

Bình luận

kimskie ruedasports etsygiveaways seLLingbeautyiseasy devadriLL xosotinhhaiduong ebragaengenharia pekinchinese geekypunkylife highdeserthair cordesud phanxuansinh dugupiao drgalata jualanpcgame yvnewyork kuLtureteez bLogbeLezaesaude annusareLibri tennesspeed novicemovement grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất