Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2009 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2009

130872
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
85898
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
83834
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
67696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
46257
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
58731
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
92550
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
52236
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
35847
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
75304
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
50320
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
43102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
266665
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
33794
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
40415
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
02305
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
16234
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
87228
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
37386
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
35119
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
25442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
80975
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
13357
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
42737
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
363582
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
93822
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
97068
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
33394
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
88409
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
61516
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
77016
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
87332
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
95428
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
80188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
12177
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
30415
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
450610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
06762
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
44496
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
97301
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
37172
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
39305
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
94167
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
61244
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
53302
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
76770
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
51323
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
52849
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
556496
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
65503
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
38414
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
65370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
54165
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
33009
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
33500
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
03875
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
33115
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
54960
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
07855
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
84497
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
697817
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
98716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
40590
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
24335
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
94491
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
64633
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
88958
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
08709
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
99703
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
26725
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
75510
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
98049
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
777615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
49420
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
62752
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
38074
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
82514
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
27150
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
24923
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
92218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
15152
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
90579
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
75781
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
58376
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
821524
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
01864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
20013
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
45800
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
77297
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
78937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
73429
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
04617
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
43382
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
66803
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
23967
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
42844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
967140
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
58424
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
39052
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
03412
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
11859
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
84202
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
67315
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
23913
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
38989
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
39750
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
36143
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
40945
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
1042732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
46686
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
49447
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
89202
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
10218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
61194
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
22639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
25076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
69074
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
28801
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
85563
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
14429
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
1161082
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
97156
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
10341
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
11857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
38110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
45864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
91848
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
12692
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
93124
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
01708
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
40830
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
34023
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
1220757
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
83456
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
65405
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
41172
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
55263
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
55085
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
71750
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
80814
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
04525
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
17188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
42871
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
82436
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
1332223
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
10978
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
88615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
70695
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
16457
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
69872
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
17518
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
33989
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
93546
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
25517
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
53099
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
39415
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
1430287
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
26482
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
42403
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
56954
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
19558
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
73256
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
22474
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
91914
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
34439
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
32040
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
86668
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
00094
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
1527090
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
38303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
99069
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
05358
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
51699
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
06223
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
81098
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
72483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
53621
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
00411
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
79977
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
73634
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
1668046
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
76639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
01621
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
97836
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
37457
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
22167
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
60466
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
93924
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
40002
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
02112
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
71200
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
59691
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
1704690
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
25079
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
28743
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
56399
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
61952
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
77764
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
35643
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
95574
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
16555
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
86822
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
47662
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
23936
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
1851146
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
40250
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
34716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
71534
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
25312
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
64090
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
78046
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
61131
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
96996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
66421
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
99266
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
88997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
1976036
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
52150
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
34732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
52968
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
38459
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
59302
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
47027
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
83467
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
93561
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
51328
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
82422
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
28467
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
2057566
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
74652
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
96567
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
83437
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
09276
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
14325
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
54179
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
69577
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
64053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
29066
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
01608
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
14895
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
2136184
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
59322
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
91406
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
98141
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
39547
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
55953
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
07396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
02566
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
87262
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
02091
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
69666
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
76997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
2282565
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
66997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
67043
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
99309
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
02092
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
31796
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
32399
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
58947
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
20356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
32868
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
18716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
62099
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
2346481
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
22483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
85422
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
93250
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
93302
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
78886
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
65943
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
33443
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
07466
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
54473
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
63739
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
33807
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
2408245
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
35910
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
11713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
61842
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
57618
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
84164
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
29050
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
83188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
83610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
11660
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
49465
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
50804
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
2532583
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
09810
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
24856
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
91529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
88683
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
06732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
68840
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
02248
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
20664
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
16165
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
36074
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
2690207
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
92450
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
19010
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
62222
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
76162
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
76545
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
92594
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
20801
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
15386
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
58252
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
50891
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
2707523
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
28575
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
81606
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
02571
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
06713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
88118
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
72205
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
67655
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
50666
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
98899
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
85460
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
96782
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
2842218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
41626
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
20456
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
11889
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
47348
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
93395
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
70282
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
88306
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
54897
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
65989
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
15541
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
21666
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
2978528
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
52205
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
44610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
18084
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
47965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
32371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
03069
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
66147
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
17112
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
29874
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
04088
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
3054268
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
55845
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
06382
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
89645
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
33096
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
83812
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
22191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
13173
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
96556
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
81793
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
47193
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
3104657
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
03161
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
69651
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
99738
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
67508
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
50385
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
70849
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2009

Bộ sốSố lượt về
50
9 lần
66
9 lần
10
8 lần
02
7 lần
15
7 lần
Bộ sốSố lượt về
56
7 lần
57
7 lần
82
7 lần
96
7 lần
18
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2009

  • 80: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2009

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 37 lần Đuôi 0: 35 lần Tổng 0: 37 lần
Đầu 1: 44 lần Đuôi 1: 25 lần Tổng 1: 45 lần
Đầu 2: 33 lần Đuôi 2: 47 lần Tổng 2: 40 lần
Đầu 3: 26 lần Đuôi 3: 34 lần Tổng 3: 36 lần
Đầu 4: 36 lần Đuôi 4: 35 lần Tổng 4: 34 lần
Đầu 5: 41 lần Đuôi 5: 38 lần Tổng 5: 42 lần
Đầu 6: 44 lần Đuôi 6: 48 lần Tổng 6: 34 lần
Đầu 7: 30 lần Đuôi 7: 37 lần Tổng 7: 36 lần
Đầu 8: 30 lần Đuôi 8: 32 lần Tổng 8: 25 lần
Đầu 9: 42 lần Đuôi 9: 32 lần Tổng 9: 34 lần

Bình luận

kimskie ruedasports etsygiveaways seLLingbeautyiseasy devadriLL xosotinhhaiduong ebragaengenharia pekinchinese geekypunkylife highdeserthair cordesud phanxuansinh dugupiao drgalata jualanpcgame yvnewyork kuLtureteez bLogbeLezaesaude annusareLibri tennesspeed novicemovement grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất