Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2008 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2008

180263
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
13478
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
47438
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
56141
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
38368
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
42718
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
64122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
56696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
26860
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
39458
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
62071
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
52375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
283743
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
01549
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
07147
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
34202
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
88698
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
90906
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
37726
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
69618
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
35425
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
09199
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
66358
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
08757
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
345560
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
89979
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
62351
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
00272
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
86343
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
69107
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
61759
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
53186
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
13258
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
48720
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
54231
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
38533
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
420337
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
40558
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
62616
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
37702
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
66552
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
40113
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
70010
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
27984
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
43122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
77527
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
79381
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
33092
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
571559
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
28425
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
33446
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
83087
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
65809
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
23226
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
64558
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
54478
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
32978
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
26263
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
42610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
61506
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
600172
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
50910
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
54804
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
10436
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
48469
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
42454
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
01219
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
24438
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
69196
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
95491
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
69203
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
728909
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
92503
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
18983
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
63955
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
12486
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
80894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
35256
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
25511
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
49363
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
89661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
66419
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
833756
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
30288
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
66280
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
99688
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
87688
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
70571
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
96370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
32895
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
17326
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
17324
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
29445
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
34937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
949197
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
96348
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
72691
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
34400
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
47082
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
83736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
71537
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
96458
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
71052
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
63397
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
65182
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
14317
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
1059221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
74164
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
89079
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
31677
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
40177
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
95197
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
56259
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
11981
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
85414
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
52844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
62771
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
25036
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
1141827
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
62202
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
43191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
54560
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
93509
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
82957
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
65113
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
31070
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
40698
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
97852
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
25452
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
53205
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
1241093
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
06095
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
96994
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
14275
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
06061
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
93620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
94266
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
73274
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
15784
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
31507
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
73924
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
90532
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
1336566
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
35506
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
86246
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
23216
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
90732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
58191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
93450
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
09107
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
03844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
52970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
55196
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
66130
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
1469275
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
51945
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
82050
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
86045
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
30329
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
40303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
41511
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
52559
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
07439
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
33865
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
59837
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
85903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
1531710
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
11173
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
61118
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
87616
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
38970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
30454
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
67106
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
97957
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
58432
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
46739
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
26289
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
75746
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
1692500
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
19300
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
95017
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
83937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
00352
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
41460
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
04583
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
07304
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
73122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
98561
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
37835
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
89454
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
1726998
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
87223
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
17464
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
84878
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
48412
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
49277
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
87328
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
20221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
99506
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
06177
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
86537
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
57581
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
1847630
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
41494
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
06299
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
72101
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
59522
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
28318
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
49648
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
39613
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
34978
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
75458
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
53362
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
31658
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
1939798
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
16765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
02180
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
26010
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
99368
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
71951
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
26764
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
83438
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
63554
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
82142
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
19020
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
85678
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
2081713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
39127
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
13697
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
65540
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
18844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
50844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
79218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
09609
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
38301
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
75620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
22949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
78747
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
2169922
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
63259
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
40905
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
06128
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
05762
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
22166
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
29365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
23027
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
63727
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
36872
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
13876
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
97904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
2221893
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
34735
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
00913
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
09503
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
33601
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
88299
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
66958
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
72033
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
08610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
56617
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
28434
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
95330
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
2362698
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
93992
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
04384
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
88061
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
69034
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
51917
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
15151
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
09820
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
96668
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
30764
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
21688
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
29871
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
2411664
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
92131
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
07882
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
97133
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
83623
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
02968
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
30496
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
92495
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
05110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
58415
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
57531
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
57951
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
2520031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
75406
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
33401
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
48444
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
68587
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
29366
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
90298
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
55175
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
92073
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
66286
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
04019
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
48175
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
2644538
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
43982
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
01632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
02964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
49205
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
12630
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
77529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
39515
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
50798
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
64076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
35991
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
32027
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
2785694
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
83401
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
79660
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
80701
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
29708
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
82682
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
22585
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
46027
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
64032
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
46577
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
89636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
00616
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
2881960
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
29942
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
27208
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
53633
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
46635
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
96695
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
96206
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
24956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
95510
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
76007
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
43141
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
09926
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
2984188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
05108
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
12608
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
06562
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
28916
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
52142
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
72459
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
57750
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
25102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
71155
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
54469
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
98173
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
3036074
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
99935
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
61670
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
11787
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
24808
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
24287
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
17629
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
02952
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
88111
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
40178
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
31214
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
3148499
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
65636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
08906
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
36524
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
50483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
01405
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
72837
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2008

Bộ sốSố lượt về
58
9 lần
06
8 lần
10
8 lần
27
7 lần
37
7 lần
Bộ sốSố lượt về
78
7 lần
98
7 lần
01
6 lần
52
6 lần
59
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2008

  • 53: 0 lần
  • 67: 0 lần
  • 90: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2008

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 46 lần Đuôi 0: 37 lần Tổng 0: 39 lần
Đầu 1: 38 lần Đuôi 1: 37 lần Tổng 1: 36 lần
Đầu 2: 35 lần Đuôi 2: 37 lần Tổng 2: 33 lần
Đầu 3: 41 lần Đuôi 3: 29 lần Tổng 3: 30 lần
Đầu 4: 25 lần Đuôi 4: 34 lần Tổng 4: 40 lần
Đầu 5: 40 lần Đuôi 5: 30 lần Tổng 5: 35 lần
Đầu 6: 35 lần Đuôi 6: 41 lần Tổng 6: 41 lần
Đầu 7: 38 lần Đuôi 7: 40 lần Tổng 7: 38 lần
Đầu 8: 30 lần Đuôi 8: 50 lần Tổng 8: 35 lần
Đầu 9: 36 lần Đuôi 9: 29 lần Tổng 9: 37 lần

Bình luận

kimskie ruedasports etsygiveaways seLLingbeautyiseasy devadriLL xosotinhhaiduong ebragaengenharia pekinchinese geekypunkylife highdeserthair cordesud phanxuansinh dugupiao drgalata jualanpcgame yvnewyork kuLtureteez bLogbeLezaesaude annusareLibri tennesspeed novicemovement grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất