Thống kê đầu đuôi lô tô MB - Thống kê đầu đít xổ số miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Chọn số ngày

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
5 lần
1 lần
3 lần
5 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
7 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
4 lần
0 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
4 lần
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
3 lần
3 lần
4 lần
5 lần
3 lần
6 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
7 lần
1 lần
0 lần
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
5 lần
3 lần
4 lần
0 lần
1 lần
2 lần
4 lần
5 lần
1 lần
2 lần
4 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
4 lần
4 lần
4 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
0 lần
3 lần
3 lần
5 lần
0 lần
4 lần
4 lần
5 lần
6 lần
3 lần
7 lần
0 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
4 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
6 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
6 lần
6 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
4 lần
1 lần
5 lần
4 lần
1 lần
3 lần
4 lần
0 lần
5 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
6 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
5 lần
6 lần
0 lần
5 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
Tổng63
53
56
58
45
52
55
51
54
53
 • Đầu 0: 63 lần về
 • Đầu 1: 53 lần về
 • Đầu 2: 56 lần về
 • Đầu 3: 58 lần về
 • Đầu 4: 45 lần về
 • Đầu 5: 52 lần về
 • Đầu 6: 55 lần về
 • Đầu 7: 51 lần về
 • Đầu 8: 54 lần về
 • Đầu 9: 53 lần về

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất

Ngày
Đít 0
Đít 1
Đít 2
Đít 3
Đít 4
Đít 5
Đít 6
Đít 7
Đít 8
Đít 9
1 lần
1 lần
2 lần
6 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
6 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
6 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
5 lần
2 lần
6 lần
1 lần
2 lần
5 lần
1 lần
3 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
5 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
6 lần
3 lần
5 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
4 lần
4 lần
3 lần
5 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
6 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
0 lần
3 lần
4 lần
4 lần
1 lần
3 lần
5 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
5 lần
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
7 lần
0 lần
1 lần
6 lần
2 lần
0 lần
5 lần
0 lần
0 lần
2 lần
5 lần
2 lần
4 lần
0 lần
4 lần
6 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
6 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
1 lần
1 lần
4 lần
5 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
5 lần
3 lần
3 lần
7 lần
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
5 lần
3 lần
5 lần
0 lần
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
4 lần
4 lần
5 lần
0 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
Tổng55
54
58
61
65
49
52
54
48
44
 • Đít 0: 55 lần về
 • Đít 1: 54 lần về
 • Đít 2: 58 lần về
 • Đít 3: 61 lần về
 • Đít 4: 65 lần về
 • Đít 5: 49 lần về
 • Đít 6: 52 lần về
 • Đít 7: 54 lần về
 • Đít 8: 48 lần về
 • Đít 9: 44 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
0 lần
5 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
6 lần
5 lần
4 lần
1 lần
1 lần
4 lần
6 lần
1 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
7 lần
1 lần
3 lần
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
5 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
4 lần
5 lần
3 lần
5 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
1 lần
4 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
4 lần
0 lần
3 lần
3 lần
4 lần
0 lần
4 lần
3 lần
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
5 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
5 lần
4 lần
1 lần
4 lần
0 lần
0 lần
4 lần
2 lần
0 lần
3 lần
6 lần
6 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
5 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
4 lần
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
5 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
3 lần
5 lần
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
7 lần
0 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
6 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
4 lần
1 lần
3 lần
5 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
5 lần
2 lần
3 lần
2 lần
5 lần
Tổng33
53
60
53
45
64
65
61
60
46
 • Tổng 0: 33 lần về
 • Tổng 1: 53 lần về
 • Tổng 2: 60 lần về
 • Tổng 3: 53 lần về
 • Tổng 4: 45 lần về
 • Tổng 5: 64 lần về
 • Tổng 6: 65 lần về
 • Tổng 7: 61 lần về
 • Tổng 8: 60 lần về
 • Tổng 9: 46 lần về
kimskie ruedasports etsygiveaways seLLingbeautyiseasy devadriLL xosotinhhaiduong ebragaengenharia pekinchinese geekypunkylife highdeserthair cordesud phanxuansinh dugupiao drgalata jualanpcgame yvnewyork kuLtureteez bLogbeLezaesaude annusareLibri tennesspeed novicemovement grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất